Företag-Miljö

CEKA-AnchorPad är Nordens största tillverkare utvecklare och distributör när de gäller stöldskydd för datorer och övrig IT-Utrustning. Vi är även generalagent för AnchorPad, världens största tillverkare / utvecklare av datorstöldlås, med miljontals säkrade datorer runt om i världen.

All försäljning sker genom våra återförsäljare.

CEKA-AnchorPad har produkter för att skydda all typ av IT-utrustning såsom Stationära Datorer, Bärbara Datorer, Projektorer, Bildskärmar/TV, Skrivare, faxar e.t.c. Ingen stöldskyddsleverantör har ett så komplett och brett program som vi. Produkterna finns i flera prislägen för att möta alla kunders behov.

CEKA-AnchorPad är inga noviser när det gäller säkerhet. Vi har i över 30 års tid hjälpt svenska företag med utveckling och tillverkning av säkerhetsprodukter. De skräddarsydda stöldskyddskåporna till AnchorPad stöldskyddssystem har vi tillverkat sedan 1992. Stöldskyddslåsen har uppskattats av såväl kommun, skola, förvaltning, företag som privatpersoner och 100 000-tals datorer och kontorsmaskiner har låsts fast med AnchorPad bara i Sverige. Som referenser kan vi nämna Ericsson, KTH, Täby skolor, Jönköpings Kommun med flera, med flera.

CEKA Metall AB är även ett traditionellt Legotillverkande företag som i decennier hjälpt företag som Ericsson, Cisco, GE-HealthCare m.fl. med utveckling och tillverkning av komplicerade mekanik-konstruktioner. Vår specialitet är vår stora flexibilitet i tillverkningen med mycket hög servicegrad, leveransprecision och kvalitet. Detta har gett oss nöjda och återkommande kunder genom åren.

Vi har varit certifierade enligt SS-EN ISO 9001 sedan 1995 och var därmed väldigt tidigt ute med detta. Dessutom har vi under många år jobbat för en tillverkning med så liten miljöpåverkan som möjligt vilket vi implementerat i vårt kvalitetssystem. Vår målsättning är att vi skall certifieras enligt SS-EN ISO 14001.

Vi har även en mycket stabil ekonomi och har ett flertal år varit AAA-klassade av Bisnode samt övriga kreditinstitut.

I vårt kvalitetssystem har vi satt stränga krav på vår tillverkning. Bland annat mäts regelbundet våra kvalitetsmål. När det gäller såväl leveransprecision som reklamationer har vi ständigt mycket bra värden. Det finns alltså skäl till att vi utsetts till årets underleverantör vid ett flertal tillfällen av våra kunder.

Vi har även en mycket stabil ekonomi och har ett flertal år varit AAA-klassade av Dunbred/Bradstreet.

Mer utförlig information om företaget finns tillgänglig på våra hemsidor www.ceka.se och www.anchorpad.se.


Miljörutin

Allmänt

Inom CEKA Metall AB fokuserar vi på såväl den yttre miljön som den inre miljön (arbetsmiljön). I fallet arbetsmiljö uppfyller vi de krav och lagstiftningar som finns. Inom området yttre miljö har CEKA Metall AB målsättningen att den verksamhet som bedrivs skall kännetecknas av mycket låg negativ inverkan, på den yttre miljön. CEKA Metall AB arbetar därför på att skapa en effektiv verksamhetsstyrning för den yttre miljön, ett miljöledningssystem enligt SS-EN ISO 14001.

Organisation

Miljöledningsorganisationen består idag av Miljösamordnare Lars Lindberg. Miljösamordnaren är medlem i CEKA Metall AB:s ledningsgrupp.

Miljöledningssystem/Rutiner

CEKA Metall AB har idag inarbetade rutiner för att hantera olika typer av miljöfarligt avfall och arbetar. fortlöpande i syfte att skapa ett heltäckande miljöledningssystem, inkl. ny policy, miljöprogram, miljömål samt interna miljörevisioner.

Personal / Utbildning

CEKA Metall AB:s personal är utbildade på de rutiner som finns för att hantera miljöfarligt avfall.


Inköp och produktion

Allmänt

CEKA Metall AB granskar alltid alla inköp, produktionsmetoder samt återvinningsmöjligheter innan produkter köps in och implementeras i verksamheten för att miljöpåverkan skall bli så minimal som möjligt, såväl nu som i framtiden. All produktion hos CEKA Metall AB sker alltid enligt alla regler som är utfärdade av myndigheter i lagar och förordningar såväl när det gäller yttre miljö som inre arbetsmiljö. Dessa regler är dock endast accepterade som en miniminivå varför bättre och miljövänligare metoder ständigt kontrolleras och implementeras i verksamheten när så är tillämpligt.

Inköp

CEKA Metall AB kontrollerar kontinuerligt sin underleverantörer med avseende på såväl kvalitet som miljö. Detta görs i samband med leverantörsbedömning och upprättande av samarbetsavtal med respektive leverantör. Återkommande uppföljningar av att dessa samarbetsavtal efterföljs sker löpande. Leverantörerna kontrolleras gällande såväl de produkter de tillhandahåller alt. utförd tjänst.

Lagar och förordningar skall alltid uppfyllas av samtliga leverantörer som även i möjligaste mån skall se till att ingående material påverkar miljön så lite som möjligt . Dessa uppmanas också att rekommendera ett miljömässigt bättre val om viagra til kvinder sker på specifikt område. I övrigt se "Checklista Leverantörsbedömning".

Produkterna som Ceka Metall AB tillverkar, är av material från SSAB / Bröderna Edstrand / Tibnor som är Sveriges största leverantörer av stål och metall-produkter och som därigenom har mycket stränga miljökrav på sig när det gäller tillverkningsprocesser. Miljöriktigt och i miljömärkt kontorsmaterial köps alltid av leverantör som kan garantera detta.

Kontorsmaskiner som köps in är miljömärkta och märkta för framtida återvinning av leverantör som kan garantera detta.

Batterier som används inom produktionen är företrädesvis miljöriktiga batterier som kan återanvändas 100-tals gånger.

Våra underleverantörer (lackerare och ytbehandlare) kontrolleras utförligt så att de följer lagar och förordningar när det gäller miljöpåverkan.

Produktion och avfallshantering

Allt produktionsmaterial såsom stålprodukter el.dyl. som ingår i tillverkningen sorteras alltid och återvinns sedan av godkända metallåtervinningsföretag. Allt emballage typ kartonger, packmaterial m.m. är återvinningsbara för minimal miljöpåverkan. I möjligaste mån används även kartonger och packmaterial från leveranser som inkommit till egen produktionsenhet för att spara på naturens resurser. Vid större leveranser används alltid Europapallar och pallkragar av hel och halvpallstyp som sedan återanvänds i det europeiska återanvändningssystem som är väl implementerat såväl inom landet som i övriga Europa.

Miljörutin Inköp och Produktion

Äldre kontorsutrustning skickas alltid till återvinningsföretag för destruktion och återvinning.

Förbrukade batterier sorteras och lämnas alltid för destruktion hos leverantör/återvinningsföretag.

Miljöfarligt avfall såsom oljor, färg ,skärvätskor, avfettningsmedel m.m. sorteras alltid för destruktion hos Ragn-Sells.

Produktionslokalerna värms med bergvärme för att spara el och därmed påverka miljön så lite som möjligt vilket är unikt för produktionsföretag.

Lysrör som används i kontors och produktionslokaler är av miljötyp med extralång livslängd. Leveranser sker i miljö- anpassade förpackningar och uttjänta lysrör lämnas alltid till återvinningsföretag för destruktion.

Allt rengöringsmedel som används i såväl produktion som övrig verksamhet är alltid miljö- anpassat och nedbrytningsbart.

Alla enheter som Tillverkats / Levererats av CEKA Metall AB till konsument, kan när de är förbrukade återsändas till CEKA Metall AB för destruktion och återvinning utan kostnad. Kunden står endast för fraktkostnader.

Ansvar

Ansvaret för denna hantering ligger hos miljösamordnaren.